Privatlivspolitik

I disse principper for Behandling af Kunders Personoplysninger (også benævnt principper) beskrives, hvordan Ferratum behandler Personoplysninger om Kunder og andre Registrerede (også benævnt du) i forbindelse med sine ydelser. Principperne gælder, hvis Kunden bruger, har brugt eller har givet udtryk for at have til hensigt at bruge Ferratums produkter og ydelser, og for enhver anden relation mellem Kunden og andre Registrerede og Ferratums produkter og ydelser, også før disse princippers ikrafttræden.

1.    Definitioner
1.1.    Kunde – En fysisk person, som bruger, har brugt eller har givet udtryk for at have til hensigt at bruge Ferratums produkter og ydelser eller indgå en garanti- eller kautionsaftale med Ferratum.
1.2.    Aftale – En aftale indgået mellem Ferratum og Kunden.
1.3.    Databeskyttelsesregler – Gældende lovgivning og regler vedrørende behandling af Personoplysninger, herunder men ikke begrænset til EU's persondataforordning.
1.4.    Ferratum – Ferratum Denmark ApS, CVR-nr. 32263305, Strandvejen 125, 2900 Hellerup, tlf. 70201047, e-mail: kundeservice@ferratum.dk.
1.5.    Ferratum-koncernen – Ferratum og selskaber, hvis direkte eller indirekte hovedkapitalejer er Ferratums moderselskab Ferratum Oyj (finsk selskabsnr. 1950969-1, adresse: Ratamestarinkatu 11 A, Helsinki, Finland).
1.6.    Persondataforordningen – Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).
1.7.    Personoplysninger – Alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person (en Registreret). Oplysninger, som er omfattet af reglerne om bankhemmelighed, kan også indeholde Personoplysninger.
1.8.    Behandling – Enhver aktivitet eller række af aktiviteter med eller uden brug af automatisk behandling, som Personoplysninger eller en samling af Personoplysninger gøres til genstand for, fx indsamling, registrering, lagring, ændring, videregivelse, søgning, overførsel, gennemsyn mv.

2.    Dataansvarlig
2.1.    Ferratum er ansvarlig for Behandlingen af dine Personoplysninger og skal som sådan anses for at være dataansvarlig i Persondataforordningens forstand.
2.2.    Behandlingen af dine Personoplysninger sker i overensstemmelse med dansk ret.

3.    Indsamling af dine Personoplysninger
3.1.    Ferratum indsamler dine Personoplysninger på følgende måder:
3.1.1.    Hvis du er en Kunde, modtager Ferratum dine Personoplysninger direkte fra dig selv, eller også har Ferratum indsamlet dem i forbindelse med din tidligere brug af selskabets ydelser, når du ansøger om et lån eller ønsker at modtage andre ydelser fra Ferratum, eller fra eksterne kilder, når du ansøger om et lån eller ønsker at modtage andre ydelser fra Ferratum. Sådanne eksterne kilder kan eksempelvis være offentlige og private registre (fx kreditoplysningsbureauer såsom Experian A/S), som Ferratum bruger til at identificere dig og bekræfte din identitet og udføre kredit- og risikovurderinger. Hvilke Personoplysninger der er nødvendige, afhænger af de ydelser, som du ønsker at modtage, fx om du ansøger om et lån, indsætter penge på kontoen eller optræder som Tilknyttet Person.  
3.1.2.    Hvis du er en Kunde, der indgår en garanti- eller kautionsaftale, modtager vi sædvanligvis dine Personoplysninger fra den Kunde, som ansøger om lånet.
3.1.3.    Endvidere sker der automatisk indsamling af Personoplysninger, når du bruger Ferratums hjemmeside. Denne form for Behandling er nærmere beskrevet i vores cookie-politik nedenfor.
3.2.    De indsamlede Personoplysninger er nødvendige til opfyldelse af de nedenfor anførte formål som følge af de produkter og ydelser, som Ferratum tilbyder, og vores behov for at kunne foretage tilstrækkelig identifikation af Kunderne og bekræfte deres kreditværdighed og betalingsevne.

4.    Personoplysninger, der behandles
4.1.    Ferratum behandler Kundens Personoplysninger med det formål at indgå og opfylde Aftalen (jf. Persondataforordningens art. 6.1.b) med Kunden. Dette omfatter blandt andet den fornødne identifikation af Kunden og kredit- og risikoundersøgelser og -vurderinger af Kunden for at afgøre, om der skal indgås Aftale med Kunden og på hvilke betingelser. Det lovlige behandlingsgrundlag er indgåelse og opfyldelse af Aftalen med Kunden, Ferratums legitime interesse (jf. Persondataforordningens art. 6.1.f) i at bekræfte Kundens kreditværdighed og betalingsevne og opkræve sine tilgodehavender, og Ferratums retlige og myndighedsbestemte forpligtelser (jf. Persondataforordningens art. 6.1.c) i henhold til gældende lovgivning, herunder lovgivning og regler vedrørende kreditinstitutter/långivere, såsom pligten til at foretage indberetning til tilsynsmyndigheder, regler om hvidvask af penge (AML) og finansiering af terrorisme og regler om fornøden identifikation af Kunden (KYC) og bekræftelse af Kundens betalingsevne og kreditværdighed.

4.2.    I forbindelse med ovenstående behandler Ferratum følgende Personoplysninger:
4.2.1.    identifikationsoplysninger (fx navn, CPR-nr., fødselsdato, adresse),
4.2.2.    kontaktoplysninger (fx adresse, tlf., e-mail),
4.2.3.    bankoplysninger (fx bankens navn, kontoindehaverens navn, kontonummer, transaktionsoplysninger fra din bankkonto, hvis du har samtykket til dette),
4.2.4.    økonomiske oplysninger (fx løn, indkomst, aktiver, passiver, fast ejendom),
4.2.5.    oplysninger vedrørende aktivernes oprindelse (fx oplysninger om arbejdsgiver, transaktionsparter, forretningsvirksomhed og reelle modtagere, oplysninger, der viser, hvor din indkomst og formue stammer fra),
4.2.6.    oplysninger vedrørende kreditværdighed/betalingsevne (fx oplysninger vedrørende betalingsadfærd, tab påført Ferratum eller andre, oplysninger, der gør det muligt for Ferratum at foretage sine due diligence-foranstaltninger vedrørende hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og sikre overholdelse af internationale sanktioner, herunder formålet med forretningsforholdet, og om Kunden er en politisk udsat person),
4.2.7.    oplysninger, der modtages i forbindelse med overholdelse af en forpligtelse, der følger af lovgivningen (fx oplysninger modtaget som svar på henvendelser til efterforskningsmyndigheder, notarer, skattemyndigheder, domstole og fogeder),
4.2.8.    kommunikationsoplysninger (fx e-mails, optagelse af telefonsamtaler),
4.2.9.    oplysninger i forbindelse med log-in på Ferratums hjemmeside,
4.2.10.    oplysninger vedrørende Ferratums ydelser (fx aftalens opfyldelse eller manglende opfyldelse, transaktionshistorik, modtagne ansøgninger, anmodninger og klager).  

4.3.    Ferratum behandler endvidere de indsamlede Personoplysninger til opfyldelse af følgende formål:
4.3.1.    overholdelse af Ferratums forpligtelser i henhold til lovgivningen (fx regler om hvidvask af penge (AML) og finansiering af terrorisme og regler om fornøden identifikation af Kunder (KYC) og bekræftelse af Kundens betalingsevne og kreditværdighed),
4.3.2.    beskyttelse af Ferratums retstilling (for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende og forsvares). Det lovlige behandlingsgrundlag for foranstående er Ferratums legitime interesse,
4.3.3.    kvalitetsvurdering af Ferratums ydelser, herunder kundesupport og kvalitetssikring. Det lovlige behandlingsgrundlag for foranstående er Ferratums legitime interesse i at vurdere og udvikle kvaliteten af sin kundesupport.

5.    Samtykke som behandlingsgrundlag
5.1.    Ferratum benytter endvidere den Registreredes samtykke som behandlingsgrundlag (jf. Persondataforordningens art. 6.1.a) (fx til direct marketing, udførelse af markedsundersøgelser, udarbejdelse af statistiske undersøgelser og analyser af kundegrupper, markedsandele for produkter og ydelser og andre økonomiske nøgletal, samt rapportering og risikostyring med henblik på at opnå en bedre forståelse af kundernes forventninger og udvikle Ferratums modeller, produkter, ydelser og processer).
5.2.    Hvis det lovlige behandlingsgrundlag er Kundens samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Ferratum som anført nedenfor, jf. pkt. 11 og 14. Bemærk venligst, at hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil dette ikke have nogen betydning for lovligheden af den Behandling, der er foretaget på grundlag af dit samtykke, før du trak det tilbage.
5.3.    For så vidt angår direct marketing, der modtages pr. e-mail, kan du også trække dit samtykke tilbage og undgå at modtage flere e-mails ved at klikke på "frameld"-linket i slutningen af hver e-mail.
5.4.    Se også pkt. 6 og 12 nedenfor.

6.    Automatiserede beslutningsprocesser og profilering
6.1.    Ferratum beslutter på baggrund af automatiserede processer og profilering, om Kundens låneansøgning skal godkendes eller afvises helt eller delvist.
6.2.    Beslutningen træffes ud fra oplysninger, som Kunden anfører i ansøgningen, oplysninger, der modtages fra eksterne kilder såsom offentlige og private registre og tredjemand, samt Kundens betalingshistorik over for Ferratum. Der sker ikke Behandling af særlige kategorier af Personoplysninger (fx helbredsoplysninger, genetiske data).
6.3.    Profilering og automatiserede beslutningsprocesser er nødvendige for at indgå Aftalen og opfylde Ferratums retlige forpligtelser for så vidt angår fornøden identifikation af Kunden, vurdering af Kundens kreditværdighed, forebyggelse af økonomisk kriminalitet og hvidvask af penge. Automatiserede beslutningsprocesser bidrager til, at Ferratum kan bekræfte Kundens identitet og betalingsevne og kreditværdighed, og om Kunden er i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til Aftalen. Automatiserede beslutningsprocesser hjælper Ferratum til at træffe rimelige og ansvarlige låneafgørelser. Ferratum yder ikke lån, hvis Ferratum finder ud af, at Kunden har rod i sine betalinger, eller at Kunden har givet Ferratum forkerte oplysninger, og kan i så fald også vælge at opsige Kundens lån. Automatiserede beslutningsprocesser bidrager også til at nedsætte risikoen for menneskelige fejl, diskrimination og magtmisbrug og medfører en hurtigere beslutningsproces i betragtning af, hvor mange ansøgninger Ferratum modtager.

6.4.    Som følge af de automatiserede beslutningsprocesser er det ikke sikkert, at Kunden kan optage lån. Ferratums kreditvurderingsmetoder afprøves løbende for at sikre, at de er rimelige, effektive og objektive. Hvis Kunden alligevel ønsker at gøre indsigelse mod den trufne beslutning, kan Kunden kontakte Ferratum som anført nedenfor.

6.5.    Ferratum bruger også profilering til at vurdere ud fra, hvor økonomisk fornuftigt Kunden bruger Ferratums ydelser, om Ferratum på eget initiativ (via direct marketing, forudsat at Kunden har give sit samtykke hertil) skal tilbyde at forhøje kreditbeløbet eller andet over for den Kunde, der allerede er indgået en Aftale med. Det lovlige behandlingsgrundlag for foranstående Behandling er Ferratums legitime interesse i at markedsføre sine produkter. Som følge heraf vil nogle Kunder muligvis ikke modtage sådanne tilbud. Denne form for profilering har dog ingen retsvirkninger for Kunden og vil heller ikke have væsentlig betydning for Kunden på anden måde, da den ikke påvirker den allerede indgåede Aftale, og da Kunden har mulighed for at ansøge om et nyt lån på eget initiativ.

7.    Databehandlere
7.1.    Ferratum bruger nøje udvalgte leverandører af serviceydelser (databehandlere) til Behandling af Kundens Personoplysninger. I denne forbindelse er det stadig Ferratum, der har det fulde ansvar for dine Personoplysninger.
 
7.2.    Ferratum bruger følgende kategorier af databehandlere: advokater og andre rådgivere, andre virksomheder i Ferratum-koncernen, leverandører af dataopbevaring, telemarketing, markedsførings- og markedsundersøgelser, e-mail- og SMS-gateways, identificering og certificering, kortadministration, inkassobureauer, leverandører af betalingstjenester, web scraping af bankoplysninger, kreditvurdering og -undersøgelser, stemmeopkald og online-formidlere.

8.    Tredjemand
8.1.    Ferratum videregiver kun dine Personoplysninger til tredjemand, hvis dette fremgår af nærværende dokument, hvis det er nødvendigt i henhold til gældende lovgivning (fx hvis Ferratum skal videregive Personoplysninger til myndighederne), eller hvis det sker med dit samtykke.

8.2.    Vi videregiver dine Personoplysninger til følgende tredjemand:
8.2.1.    Kunder, som garanterer for andre Kunders betalinger til Ferratum (fx garantistiller, kautionsstiller). Det lovlige behandlingsgrundlag for foranstående videregivelse af Personoplysninger er Ferratums legitime interesse i at sikre Aftalens opfyldelse,
8.2.2.    personer, der fører databaser over misligholdte betalinger. Det lovlige behandlingsgrundlag for foranstående videregivelse af Personoplysninger er Ferratums legitime interesse i at sikre aftalens opfyldelse og tredjemands legitime interesse i at kunne vurdere Kundens kreditværdighed,
8.2.3.    inkassobureauer. Det lovlige behandlingsgrundlag for foranstående videregivelse af Personoplysninger er Ferratums legitime interesse i at sikre aftalens opfyldelse,
8.2.4.    Ferratums revisorer. Det lovlige behandlingsgrundlag for foranstående videregivelse af Personoplysninger er Ferratums retlige forpligtelser.      
8.2.5.    Ferratums tilsynsmyndigheder. Det lovlige behandlingsgrundlag for foranstående videregivelse af Personoplysninger er retlige forpligtelser, som påhviler Ferratum.

9.    Overførsel af Personoplysninger til lande uden for EØS
9.1.    Ferratum overfører Personoplysninger til virksomheder i Ferratum-koncernen og andre virksomheder i (og giver i den forbindelse adgang til Personoplysninger fra) lande uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, fx USA, Canada, Schweiz. Dette omfatter blandt andet, at der gives adgang til Personoplysninger fra sådanne lande. Ferratum gør dog kun dette, hvis der er lovligt grundlag herfor, herunder (i) til en modtager, som er i et land, der har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, eller (ii) i henhold til et aftalegrundlag mv., som opfylder EU's krav til overførsel af Personoplysninger til lande uden for EU.

9.2.    Du kan få nærmere oplysninger om overførsel af Personoplysninger til lande uden for EU ved at kontakte Ferratum som anført nedenfor.

10.    Opbevaring af oplysninger
10.1.    Ferratum opbevarer i overensstemmelse med branchens retningslinjer dine Personoplysninger, så længe det måtte være nødvendigt af hensyn til de formål, som Personoplysningerne er indsamlet til, eller så længe det måtte være nødvendigt for at beskytte sin retsstilling, eller så længe det måtte være nødvendigt som følge af gældende retsakter. Bemærk venligst, at hvis de samme Personoplysninger Behandles til opfyldelse af flere forskellige formål, opbevares Personoplysningerne i den længst mulige periode.

10.2.    Ferratum:

10.2.1.    For så vidt angår Ferratums forpligtelser i henhold til EU-direktivet om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme gælder den længste forældelsesfrist i henhold til direktivet for Ferratums opbevaring af eventuelle Personoplysninger vedrørende sådanne forpligtelser, dvs. fem år efter det seneste af følgende tidspunkter: datoen for den seneste transaktion, der er foretaget, datoen for kundeforholdets ophør eller datoen for indberetning af en mistanke.  
10.2.2.    For så vidt angår krav, der udspringer af en transaktion, hvis den forpligtede person bevidst undlader at opfylde sine forpligtelser, og krav, der udspringer af lovgivningen, gælder den længste forældelsesfrist for Ferratums opbevaring af eventuelle Personoplysninger vedrørende sådanne krav, dvs. højst fem år efter kravets forfaldsdato.  

11.    Dine rettigheder
11.1.    I det omfang dette måtte være nødvendigt i henhold til gældende Databeskyttelsesregler har du alle en Registrerets rettigheder i forhold til dine Personoplysninger. Dette omfatter retten til:
11.1.1.    at anmode om indsigt i dine Personoplysninger,
11.1.2.    at anmode om at få en kopi af dine Personoplysninger,
11.1.3.    at få ukorrekte eller ufuldstændige Personoplysninger om dig berigtiget,
11.1.4.    at få dine Personoplysninger slettet,
11.1.5.    at anmode om begrænsning af Behandlingen af dine Personoplysninger,
11.1.6.    dataportabilitet,
11.1.7.    at gøre indsigelse mod Behandling af dine Personoplysninger af dine legitime grunde, som går forud for Behandlingen, hvor Behandlingen sker til brug for direct marketing,
11.1.8.    hvis du mener, at Behandlingen ikke er i overensstemmelse med dine rettigheder, har du ret til at indsende en eventuel klage til:
-    Ferratums kundesupport eller
-    Ferratums databeskyttelsesrådgiver dpo.dk@ferratum.dk eller
-    Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K Tlf.: 33 19 32 00, telefax: 33 19 32 18, dt@datatilsynet.dk eller
-    domstolene, hvis du mener, at Behandlingen ikke er i overensstemmelse med dine rettigheder.

11.2    Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du sende en e-mail til Ferratum som anført nedenfor.
11.3    Bemærk venligst, at du kan gøre brug af nogle af dine rettigheder ved at logge ind på din Ferratum-konto.

12.    Cookie politik
Denne hjemmeside anvender cookies, som er små lagringsfiler, der placeres på Kundens computer, smartphone eller andet anvendt apparat, når Kunden bruger hjemmesiden. En cookie giver ikke adgang til computeren eller afslører anden information end den, som Kunden har samtykket til at dele med Ferratum.

Når Kunden besøger hjemmesiden, vil Kunden blive bedt om at acceptere brugen af cookies.

I dag anvender næsten alle hjemmesider cookies for at kunne fungere.

12.1.    Formål med anvendelse af cookies
12.1.1.    Ferratum anvender cookies for at analysere Kundens behov og derigennem levere en bedre service, samt:
-    Intern journalføring;
-    Forbedring af produkter og tjenester;
-    Derudover bruger Ferratum cookies til at sikre, at Kunden, når hjemmesiden besøges, gives den bedst mulige oplevelse ved for eksempel at vise reklamer, der kunne være interessante for Kunden. Cookies anvendes således til at ”huske”, når Kunden besøger en hjemmeside. Formålet er, at webapplikationer kan tilpasse hjemmesiden og fremtoningen efter Kundens behov ved at indsamle information om Kunden præferencer.

12.2.    Anvendte cookies
12.2.1.    Neden for er oplistet de typer af cookies, som Ferratum kan anvende, når Kunden besøger hjemmesiden.

-    Session ID cookie: Denne cookie muliggør, at Ferratum kan følge Kundens aktivitet, når der skiftes mellem faner på hjemmesiden, således at Kunden ikke gentagne gange vil blive bedt om information, der allerede er registreret. Denne type cookie muliggør, at Kunden nemt og hurtigt kan tilgå flere faner på hjemmesiden uden at skulle bekræfte eller genindlæse hver ny besøgt fane.
-    Load Balancer cookie: Denne type cookie er nødvendig for at sikre, at hjemmesiden lagrer effektivt ved distribution af besøg via flere servere. Når cookien distribueres, indeholder den ikke kundeoplysninger, og varigheden er begrænset til den tid, hvor Kunden besøger hjemmesiden – cookien slettes, når Kunden lukker webbrowseren.
-    Affiliate tracking cookie: Cookie, der reporterer til Ferratum, at Kunden er tilgået hjemmesiden via et affiliate link. Cookien anvendes til at tilpasse, hvordan applikationen opleves. Dette opnås ligeledes ved brug af en unik URL identifikator placeret i den beskrivende URL, som aktiveres, når Kunden indledningsvis besøger hjemmesiden.
Cookies kan også installeres af tredjepater. Dog kan ingen af disse tredjeparter indsamle personlige oplysninger, der kan bruges til at identificere en Kunde.
-    Web Analytics: Disse cookies sporer, hvordan besøgende bruger hjemmesiden med det formål at forbedre Ferratum’s tjenester. For eksempel anvender Ferratum Google Analytics, som er en populær web analytics tjeneste, udbudt af Google. Der kan findes yderligere information om disse cookies i Googles privatlivspolitik.
-    Advertisement tracking: Cookies, der indsamler ikke personlige kundeoplysninger vedrørende Kundens brug af reklamer og markedsføring og anvendelse af dette på de hjemmesider, der ligger umiddelbart forud for besøg på Ferratum’s hjemmeside. Denne information hjælper Ferratum til at levere markedsføring, der er relevant i henhold til Kundens interesser og præferencer, kontrollere det antal gange en reklame eller markedsføring generelt vises for en Kunde, samt måle effektiviteten af markedsføringskampagner.
-    Website testing: Disse cookies tillader, at Ferratum viser forskellige versioner af samme fane eller egenskaber på hjemmesiden for derefter at observere hvilken version, der arbejder bedst. Formålet med disse cookies er at styre hvilke version, der vises, når Kunden besøger hjemmesiden. De specifikke variationer, som vises for Kunden, er tilfældigt udvalgt, og ingen kundeoplysninger lagres eller følges via disse cookies.

12.3.    Kontrol med cookies
12.3.1.    Kunden kan vælge at acceptere eller frasige sig al brug af cookies anvendt på Ferratum’s hjemmeside. Lovgivningen tilsiger, at cookies kun må anvendes, såfremt Kunden har samtykket hertil. Kundens udtrykkelige samtykke vil blive forespurgt ved Kundens første besøg på hjemmesiden og/eller de dertilhørende applikationer. Derudover har Kunden adgang til at tilgå, ændre samt slette kundeoplysninger, der er indsamlet ved brug af cookies.
12.3.2.    De fleste browsere er indstillet til at acceptere brugen af cookies. Kunden har dog i langt de fleste tilfælde mulighed for at ændre i browserens indstillinger, således at brugen af cookies nægtes eller modificeres. Browserens ”hjælpefunktion” kan benyttes til at guide Kunden.
12.3.3.    Alternativt kan Kunden besøge http://www.allaboutcookies.org/  (tilgængelig på engelsk, spansk, tysk og fransk). Denne hjemmeside indeholder omfattende information om, hvordan adskillige browsere installeres i forhold til brugen og accepten af cookies. Der kan her findes detaljeret information om, hvordan cookies slettes fra computeren (inklusiv dem fra dette besøg), ligesom den indeholder generel information om cookies og brugen af disse.
12.3.4.    Kunden bedes venligst være opmærksom på, at ændringer i browserens cookieindstillinger eller generelt at frabede sig brugen af cookies kan medføre, at Kunden ikke kan få fuldt udbytte af hjemmesidens funktioner og tjenester.

12.4.    Lagring af cookies
Lagringstiden afhænger af typen af cookie, men lagringstiden genaktiveres hver gang, Kunden besøger hjemmesiden.

12.5.    Links til andre hjemmesider
12.5.1.    Ferratum’s hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Når Kunden vælger af anvende et sådant link og derved forlader Ferratum’s hjemmeside, vil Ferratum ikke længere have kontrol over hjemmesiden, og nærværende privatlivs- og cookiepolitik vil ikke længere være gældende.
12.5.2.    Ferratum anbefaler, at Kunden udviser forsigtighed og læser den anførte privatlivs- og cookiepolitik på den tilgåede hjemmeside.

13.    Ændring af disse principper
13.1.    Hvis Ferratum ændrer sin Behandling af Personoplysninger, eller hvis der bliver behov for at ændre disse principper i henhold til gældende lovgivning, retspraksis eller retningslinjer, der udstedes af en kompetent myndighed, kan Ferratum til enhver tid ensidigt ændre disse principper. Ferratum vil oplyse dig om sådanne ændringer pr. e-mail med mindst en måneds varsel.

14.    Kontakt os
14.1.    Hvis du har spørgsmål om Ferratums Behandling af dine Personoplysninger, eller hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som Registreret, kan du kontakte os som anført ovenfor.

14.2.    Ferratum har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som du også kan kontakte om dette på følgende e-mailadresse: dpo.dk@ferratum.dk

 

Welcome to Ferratum Chat

The chat is not available.

The chat is not available right now
Please leave a message

Thank you for contacting Ferratum

System error