Privatlivspolitik

I disse principper for Behandling af Kunders Personoplysninger (også benævnt principper) beskrives, hvordan Ferratum behandler Personoplysninger om Kunder og andre Registrerede (også benævnt du) i forbindelse med sine ydelser. Principperne gælder, hvis Kunden bruger, har brugt eller har givet udtryk for at have til hensigt at bruge Ferratums produkter og ydelser, og for enhver anden relation mellem Kunden og andre Registrerede og Ferratums produkter og ydelser, også før disse princippers ikrafttræden.

1.    Definitioner

1.1.    Kunde – En fysisk person, som bruger, har brugt eller har givet udtryk for at have til hensigt at bruge Ferratums produkter og ydelser eller indgå en garanti- eller kautionsaftale med Ferratum.
1.2.    Aftale – En aftale indgået mellem Ferratum og Kunden.
1.3.    Databeskyttelsesregler – Gældende lovgivning og regler vedrørende behandling af Personoplysninger, herunder men ikke begrænset til EU's persondataforordning.
1.4.    Ferratum – Ferratum Denmark ApS, CVR-nr. 32263305, Strandvejen 125, 2900 Hellerup, tlf. 70201047, e-mail: kundeservice@ferratum.dk.
1.5.    Ferratum-koncernen – Ferratum og selskaber, hvis direkte eller indirekte hovedkapitalejer er Ferratums moderselskab Ferratum Oyj (finsk selskabsnr. 1950969-1, adresse: Ratamestarinkatu 11 A, Helsinki, Finland).
1.6.    Persondataforordningen – Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).
1.7.    Personoplysninger – Alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person (en Registreret). Oplysninger, som er omfattet af reglerne om bankhemmelighed, kan også indeholde Personoplysninger.
1.8.    Behandling – Enhver aktivitet eller række af aktiviteter med eller uden brug af automatisk behandling, som Personoplysninger eller en samling af Personoplysninger gøres til genstand for, fx indsamling, registrering, lagring, ændring, videregivelse, søgning, overførsel, gennemsyn mv.

2.    Dataansvarlig

2.1.    Ferratum er ansvarlig for Behandlingen af dine Personoplysninger og skal som sådan anses for at være dataansvarlig i Persondataforordningens forstand.
2.2.    Behandlingen af dine Personoplysninger sker i overensstemmelse med dansk ret.

3.    Indsamling af dine Personoplysninger

3.1.    Ferratum indsamler dine Personoplysninger på følgende måder:
3.1.1.    Hvis du er en Kunde, modtager Ferratum dine Personoplysninger direkte fra dig selv, eller også har Ferratum indsamlet dem i forbindelse med din tidligere brug af selskabets ydelser, når du ansøger om et lån eller ønsker at modtage andre ydelser fra Ferratum, eller fra eksterne kilder, når du ansøger om et lån eller ønsker at modtage andre ydelser fra Ferratum. Sådanne eksterne kilder kan eksempelvis være offentlige og private registre (fx kreditoplysningsbureauer såsom Experian A/S), som Ferratum bruger til at identificere dig og bekræfte din identitet og udføre kredit- og risikovurderinger. Hvilke Personoplysninger der er nødvendige, afhænger af de ydelser, som du ønsker at modtage, fx om du ansøger om et lån, indsætter penge på kontoen eller optræder som Tilknyttet Person.  
3.1.2.    Hvis du er en Kunde, der indgår en garanti- eller kautionsaftale, modtager vi sædvanligvis dine Personoplysninger fra den Kunde, som ansøger om lånet.
3.1.3.    Endvidere sker der automatisk indsamling af Personoplysninger, når du bruger Ferratums hjemmeside. Denne form for Behandling er nærmere beskrevet i vores cookie-politik nedenfor.
3.2.    De indsamlede Personoplysninger er nødvendige til opfyldelse af de nedenfor anførte formål som følge af de produkter og ydelser, som Ferratum tilbyder, og vores behov for at kunne foretage tilstrækkelig identifikation af Kunderne og bekræfte deres kreditværdighed og betalingsevne.

4.    Personoplysninger, der behandles

4.1.    Ferratum behandler Kundens Personoplysninger med det formål at indgå og opfylde Aftalen (jf. Persondataforordningens art. 6.1.b) med Kunden. Dette omfatter blandt andet den fornødne identifikation af Kunden og kredit- og risikoundersøgelser og -vurderinger af Kunden for at afgøre, om der skal indgås Aftale med Kunden og på hvilke betingelser. Det lovlige behandlingsgrundlag er indgåelse og opfyldelse af Aftalen med Kunden, Ferratums legitime interesse (jf. Persondataforordningens art. 6.1.f) i at bekræfte Kundens kreditværdighed og betalingsevne og opkræve sine tilgodehavender, og Ferratums retlige og myndighedsbestemte forpligtelser (jf. Persondataforordningens art. 6.1.c) i henhold til gældende lovgivning, herunder lovgivning og regler vedrørende kreditinstitutter/långivere, såsom pligten til at foretage indberetning til tilsynsmyndigheder, regler om hvidvask af penge (AML) og finansiering af terrorisme og regler om fornøden identifikation af Kunden (KYC) og bekræftelse af Kundens betalingsevne og kreditværdighed.

4.2.    I forbindelse med ovenstående behandler Ferratum følgende Personoplysninger:
4.2.1.    identifikationsoplysninger (fx navn, CPR-nr., fødselsdato, adresse),
4.2.2.    kontaktoplysninger (fx adresse, tlf., e-mail),
4.2.3.    bankoplysninger (fx bankens navn, kontoindehaverens navn, kontonummer, transaktionsoplysninger fra din bankkonto, hvis du har samtykket til dette),
4.2.4.    økonomiske oplysninger (fx løn, indkomst, aktiver, passiver, fast ejendom),
4.2.5.    oplysninger vedrørende aktivernes oprindelse (fx oplysninger om arbejdsgiver, transaktionsparter, forretningsvirksomhed og reelle modtagere, oplysninger, der viser, hvor din indkomst og formue stammer fra),
4.2.6.    oplysninger vedrørende kreditværdighed/betalingsevne (fx oplysninger vedrørende betalingsadfærd, tab påført Ferratum eller andre, oplysninger, der gør det muligt for Ferratum at foretage sine due diligence-foranstaltninger vedrørende hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og sikre overholdelse af internationale sanktioner, herunder formålet med forretningsforholdet, og om Kunden er en politisk udsat person),
4.2.7.    oplysninger, der modtages i forbindelse med overholdelse af en forpligtelse, der følger af lovgivningen (fx oplysninger modtaget som svar på henvendelser til efterforskningsmyndigheder, notarer, skattemyndigheder, domstole og fogeder),
4.2.8.    kommunikationsoplysninger (fx e-mails, optagelse af telefonsamtaler),
4.2.9.    oplysninger i forbindelse med log-in på Ferratums hjemmeside,
4.2.10.    oplysninger vedrørende Ferratums ydelser (fx aftalens opfyldelse eller manglende opfyldelse, transaktionshistorik, modtagne ansøgninger, anmodninger og klager).  

4.3.    Ferratum behandler endvidere de indsamlede Personoplysninger til opfyldelse af følgende formål:
4.3.1.    overholdelse af Ferratums forpligtelser i henhold til lovgivningen (fx regler om hvidvask af penge (AML) og finansiering af terrorisme og regler om fornøden identifikation af Kunder (KYC) og bekræftelse af Kundens betalingsevne og kreditværdighed),
4.3.2.    beskyttelse af Ferratums retstilling (for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende og forsvares). Det lovlige behandlingsgrundlag for foranstående er Ferratums legitime interesse,
4.3.3.    kvalitetsvurdering af Ferratums ydelser, herunder kundesupport og kvalitetssikring. Det lovlige behandlingsgrundlag for foranstående er Ferratums legitime interesse i at vurdere og udvikle kvaliteten af sin kundesupport.

5.    Samtykke som behandlingsgrundlag

5.1.    Ferratum benytter endvidere den Registreredes samtykke som behandlingsgrundlag (jf. Persondataforordningens art. 6.1.a) (fx til direct marketing, udførelse af markedsundersøgelser, udarbejdelse af statistiske undersøgelser og analyser af kundegrupper, markedsandele for produkter og ydelser og andre økonomiske nøgletal, samt rapportering og risikostyring med henblik på at opnå en bedre forståelse af kundernes forventninger og udvikle Ferratums modeller, produkter, ydelser og processer).
5.2.    Hvis det lovlige behandlingsgrundlag er Kundens samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Ferratum som anført nedenfor, jf. pkt. 11 og 14. Bemærk venligst, at hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil dette ikke have nogen betydning for lovligheden af den Behandling, der er foretaget på grundlag af dit samtykke, før du trak det tilbage.
5.3.    For så vidt angår direct marketing, der modtages pr. e-mail, kan du også trække dit samtykke tilbage og undgå at modtage flere e-mails ved at klikke på "frameld"-linket i slutningen af hver e-mail.
5.4.    Se også pkt. 6 og 12 nedenfor.

6.    Automatiserede beslutningsprocesser og profilering

6.1.    Ferratum beslutter på baggrund af automatiserede processer og profilering, om Kundens låneansøgning skal godkendes eller afvises helt eller delvist.
6.2.    Beslutningen træffes ud fra oplysninger, som Kunden anfører i ansøgningen, oplysninger, der modtages fra eksterne kilder såsom offentlige og private registre og tredjemand, samt Kundens betalingshistorik over for Ferratum. Der sker ikke Behandling af særlige kategorier af Personoplysninger (fx helbredsoplysninger, genetiske data).
6.3.    Profilering og automatiserede beslutningsprocesser er nødvendige for at indgå Aftalen og opfylde Ferratums retlige forpligtelser for så vidt angår fornøden identifikation af Kunden, vurdering af Kundens kreditværdighed, forebyggelse af økonomisk kriminalitet og hvidvask af penge. Automatiserede beslutningsprocesser bidrager til, at Ferratum kan bekræfte Kundens identitet og betalingsevne og kreditværdighed, og om Kunden er i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til Aftalen. Automatiserede beslutningsprocesser hjælper Ferratum til at træffe rimelige og ansvarlige låneafgørelser. Ferratum yder ikke lån, hvis Ferratum finder ud af, at Kunden har rod i sine betalinger, eller at Kunden har givet Ferratum forkerte oplysninger, og kan i så fald også vælge at opsige Kundens lån. Automatiserede beslutningsprocesser bidrager også til at nedsætte risikoen for menneskelige fejl, diskrimination og magtmisbrug og medfører en hurtigere beslutningsproces i betragtning af, hvor mange ansøgninger Ferratum modtager.

6.4.    Som følge af de automatiserede beslutningsprocesser er det ikke sikkert, at Kunden kan optage lån. Ferratums kreditvurderingsmetoder afprøves løbende for at sikre, at de er rimelige, effektive og objektive. Hvis Kunden alligevel ønsker at gøre indsigelse mod den trufne beslutning, kan Kunden kontakte Ferratum som anført nedenfor.

6.5.    Ferratum bruger også profilering til at vurdere ud fra, hvor økonomisk fornuftigt Kunden bruger Ferratums ydelser, om Ferratum på eget initiativ (via direct marketing, forudsat at Kunden har give sit samtykke hertil) skal tilbyde at forhøje kreditbeløbet eller andet over for den Kunde, der allerede er indgået en Aftale med. Det lovlige behandlingsgrundlag for foranstående Behandling er Ferratums legitime interesse i at markedsføre sine produkter. Som følge heraf vil nogle Kunder muligvis ikke modtage sådanne tilbud. Denne form for profilering har dog ingen retsvirkninger for Kunden og vil heller ikke have væsentlig betydning for Kunden på anden måde, da den ikke påvirker den allerede indgåede Aftale, og da Kunden har mulighed for at ansøge om et nyt lån på eget initiativ.

7.    Databehandlere

7.1.    Ferratum bruger nøje udvalgte leverandører af serviceydelser (databehandlere) til Behandling af Kundens Personoplysninger. I denne forbindelse er det stadig Ferratum, der har det fulde ansvar for dine Personoplysninger.
 
7.2.    Ferratum bruger følgende kategorier af databehandlere: advokater og andre rådgivere, andre virksomheder i Ferratum-koncernen, leverandører af dataopbevaring, telemarketing, markedsførings- og markedsundersøgelser, e-mail- og SMS-gateways, identificering og certificering, kortadministration, inkassobureauer, leverandører af betalingstjenester, web scraping af bankoplysninger, kreditvurdering og -undersøgelser, stemmeopkald og online-formidlere.

8.    Tredjemand

8.1.    Ferratum videregiver kun dine Personoplysninger til tredjemand, hvis dette fremgår af nærværende dokument, hvis det er nødvendigt i henhold til gældende lovgivning (fx hvis Ferratum skal videregive Personoplysninger til myndighederne), eller hvis det sker med dit samtykke.

8.2.    Vi videregiver dine Personoplysninger til følgende tredjemand:
8.2.1.    Kunder, som garanterer for andre Kunders betalinger til Ferratum (fx garantistiller, kautionsstiller). Det lovlige behandlingsgrundlag for foranstående videregivelse af Personoplysninger er Ferratums legitime interesse i at sikre Aftalens opfyldelse,
8.2.2.    personer, der fører databaser over misligholdte betalinger. Det lovlige behandlingsgrundlag for foranstående videregivelse af Personoplysninger er Ferratums legitime interesse i at sikre aftalens opfyldelse og tredjemands legitime interesse i at kunne vurdere Kundens kreditværdighed,
8.2.3.    inkassobureauer. Det lovlige behandlingsgrundlag for foranstående videregivelse af Personoplysninger er Ferratums legitime interesse i at sikre aftalens opfyldelse,
8.2.4.    Ferratums revisorer. Det lovlige behandlingsgrundlag for foranstående videregivelse af Personoplysninger er Ferratums retlige forpligtelser.      
8.2.5.    Ferratums tilsynsmyndigheder. Det lovlige behandlingsgrundlag for foranstående videregivelse af Personoplysninger er retlige forpligtelser, som påhviler Ferratum.

9.    Overførsel af Personoplysninger til lande uden for EØS

9.1.    Ferratum overfører Personoplysninger til virksomheder i Ferratum-koncernen og andre virksomheder i (og giver i den forbindelse adgang til Personoplysninger fra) lande uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, fx USA, Canada, Schweiz. Dette omfatter blandt andet, at der gives adgang til Personoplysninger fra sådanne lande. Ferratum gør dog kun dette, hvis der er lovligt grundlag herfor, herunder (i) til en modtager, som er i et land, der har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, eller (ii) i henhold til et aftalegrundlag mv., som opfylder EU's krav til overførsel af Personoplysninger til lande uden for EU.

9.2.    Du kan få nærmere oplysninger om overførsel af Personoplysninger til lande uden for EU ved at kontakte Ferratum som anført nedenfor.

10.    Opbevaring af oplysninger

10.1.    Ferratum opbevarer i overensstemmelse med branchens retningslinjer dine Personoplysninger, så længe det måtte være nødvendigt af hensyn til de formål, som Personoplysningerne er indsamlet til, eller så længe det måtte være nødvendigt for at beskytte sin retsstilling, eller så længe det måtte være nødvendigt som følge af gældende retsakter. Bemærk venligst, at hvis de samme Personoplysninger Behandles til opfyldelse af flere forskellige formål, opbevares Personoplysningerne i den længst mulige periode.

10.2.    Ferratum:

10.2.1.    For så vidt angår Ferratums forpligtelser i henhold til EU-direktivet om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme gælder den længste forældelsesfrist i henhold til direktivet for Ferratums opbevaring af eventuelle Personoplysninger vedrørende sådanne forpligtelser, dvs. fem år efter det seneste af følgende tidspunkter: datoen for den seneste transaktion, der er foretaget, datoen for kundeforholdets ophør eller datoen for indberetning af en mistanke.  
10.2.2.    For så vidt angår krav, der udspringer af en transaktion, hvis den forpligtede person bevidst undlader at opfylde sine forpligtelser, og krav, der udspringer af lovgivningen, gælder den længste forældelsesfrist for Ferratums opbevaring af eventuelle Personoplysninger vedrørende sådanne krav, dvs. højst fem år efter kravets forfaldsdato.  

11.    Dine rettigheder

11.1.    I det omfang dette måtte være nødvendigt i henhold til gældende Databeskyttelsesregler har du alle en Registrerets rettigheder i forhold til dine Personoplysninger. Dette omfatter retten til:
11.1.1.    at anmode om indsigt i dine Personoplysninger,
11.1.2.    at anmode om at få en kopi af dine Personoplysninger,
11.1.3.    at få ukorrekte eller ufuldstændige Personoplysninger om dig berigtiget,
11.1.4.    at få dine Personoplysninger slettet,
11.1.5.    at anmode om begrænsning af Behandlingen af dine Personoplysninger,
11.1.6.    dataportabilitet,
11.1.7.    at gøre indsigelse mod Behandling af dine Personoplysninger af dine legitime grunde, som går forud for Behandlingen, hvor Behandlingen sker til brug for direct marketing,
11.1.8.    hvis du mener, at Behandlingen ikke er i overensstemmelse med dine rettigheder, har du ret til at indsende en eventuel klage til:
-    Ferratums kundesupport eller
-    Ferratums databeskyttelsesrådgiver dpo.dk@ferratum.dk eller
-    Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K Tlf.: 33 19 32 00, telefax: 33 19 32 18, dt@datatilsynet.dk eller
-    domstolene, hvis du mener, at Behandlingen ikke er i overensstemmelse med dine rettigheder.

11.2    Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du sende en e-mail til Ferratum som anført nedenfor.
11.3    Bemærk venligst, at du kan gøre brug af nogle af dine rettigheder ved at logge ind på din Ferratum-konto.

12.    Cookie politik

Cookies er små tekstfiler, der lagres på din computer eller enhver anden enhed (i det følgende benævnt ”enhed”), du benytter til at besøge vores hjemmeside. Cookies bruges til at analysere trafikdata på hjemmesider eller giver dig besked, når du besøger en bestemt hjemmeside. Cookies gør det muligt for webapplikationer at genkende din enhed og at gøre interaktionen med dig mere personligt. Webapplikationen kan tilpasse sit indhold og sin funktionalitet til dine behov og interesser ved at indsamle og huske informationer om dine præferencer. En cookie giver ikke adgang til enheden.

12.1.    Formål med anvendelse af cookies

12.1.1.    Vi bruger cookies til bedre at kunne forstå vore kunders (besøgende på vores hjemmeside) behov og derigennem at levere en bedre service, samt hovedsageligt til følgende formål:
-    Intern journalføring;
-    Forbedring af produkter og tjenester;

Derudover bruger vi cookies til at sikre, at vores hjemmeside giver dig en optimal brugeroplevelse, og til at vise annoncer, som er relevante for dig. Cookies bruges til at ”huske”, når kundens enhed tilgår vores hjemmeside, og gør det muligt for webapplikationer at tilpasse interaktionen til den enkelte kunde. Cookies bruges således til at tilpasse indhold og funktionalitet til den enkelte kundes behov ved at indsamle og gemme oplysninger om kundens præferencer.

12.2.    De forskellige typer cookies

12.2.1.    Neden for er oplistet de typer af cookies, som Ferratum kan anvende, når Kunden besøger hjemmesiden.

-    Sessionscookie: Denne type cookies gør det muligt for os at registrere, hvordan du bevæger dig rundt på vores hjemmeside, for at sikre at du ikke bliver bedt om de samme oplysninger flere gange. Denne type cookies gør det muligt for dig at skifte hurtigt og nemt mellem de forskellige undersider, uden at skulle bekræfte eller genindlæse hver ny besøgt underside. Disse cookies bliver normalt slettet, når du lukker din web-browser.
-    Load Balancer cookie: Denne type cookie er nødvendig for at sikre, at hjemmesiden indlæses effektivt ved at fordele besøgstrafikken på flere webservere. Disse cookies indeholder ikke nogen personlige oplysninger og bliver slettet, når du forlader vores hjemmeside og lukker din web-browser.
-    Affiliate tracking cookie: Denne cookie fortæller os, at du har tilgået hjemmesiden via et link hos en af vores partnere, så vi har mulighed for at optimere brugeroplevelsen. Dette opnås ligeledes ved brug af en unik URL-identifikator placeret i den beskrivende URL, som aktiveres, så snart du går ind på vores hjemmeside.

12.3.    Tredjepartscookies

Cookies kan også placeres af tredjeparter. Dog kan ingen af disse tredjeparter indsamle personlige oplysninger, der kan bruges til at identificere dig individuelt.

-    Dataindsamling og Analytics: Disse cookies sporer, hvordan besøgende og hvilken type besøgende bruger hjemmesiden, for at vi kan optimere vores tjenester. For eksempel bruger vi to af de mest anvendte værktøjer til webanalyse, Google Analytics og Salesforce DMP, som udbydes af Google og Salesforce. Du kan finde yderligere oplysninger om brugen af disse cookies i Googles og Salesforces egne privatlivspolitikker, som du finder på deres respektive hjemmesider.

-   Advertisement tracking: Disse cookies bruges til at indsamle ikke-personlige oplysninger om din interaktion med annoncer på andre hjemmesider, du har besøgt umiddelbart forud for dit besøg på vores hjemmeside, og om hvilke annoncer de besøgende foretrækker. Disse oplysninger hjælper os til at målrette de viste annoncer til kundens interesser og præferencer, at kontrollere hvor mange gange en bestemt annonce vises til kunden, og at måle effektiviteten af annoncekampagner. For eksempel bruger vi Facebook pixel, et populært analyseværktøj til sociale medier, som udbydes af Facebook. Du kan finde yderligere oplysninger om brugen af disse cookies i Facebooks privatlivspolitik på Facebooks egen hjemmeside.

-   Targeting og Cross device linking: Disse cookies bruges til at indsamle ikke-personlige oplysninger om brugerens færden på vores hjemmeside og gør det muligt for os at analysere forbrugeradfærd på tværs af forskellige enheder, således at vi kan vise målrettede og relevante annoncer tilpasset brugerens interesser og præferencer, kontrollere det antal gange, du får vist en bestemt annonce, og måle effektiviteten af annoncekampagner. For eksempel bruger vi Salesforce pixel, et populært værktøj til CRM, analyse og automatiseret kommunikation, som udbydes af Salesforce. Du kan finde yderligere oplysninger om brugen af disse cookies i Salesforces privatlivspolitik på Salesforces egen hjemmeside.

-   Re-identification: Disse Cookies gør det muligt for os at indsamle anonyme, ikke-personlige oplysninger om brugernes adfærd på vores hjemmeside og i forbindelse med annoncer og sammenknytte disse informationer med vores database. Oplysningerne bruger vi primært til analyseformål, men også til at levere annoncer, som er tilpasset forbrugerens interesser og præferencer, kontrollere det antal gange, du interagerer med annoncer, og måle effektiviteten og relevansen af annoncekampagner.

-   Website testing: Disse cookies gør det muligt for os at vise forskellige versioner af samme underside eller funktioner på hjemmesiden for at kunne teste, hvilken version der giver de bedste resultater. Vi bruger disse cookies til at styre, hvilken version du får vist, når du besøger vores hjemmeside. Den version, du får vist, er tilfældigt udvalgt, og ingen personoplysninger lagres eller spores via disse cookies.

12.4.    Kontrol med cookies

Du kan vælge at acceptere eller afvise alle de cookies, der anvendes på vores hjemmeside. Ifølge lovgivningen er der bestemte cookies (tredjepartscookies), som kun må anvendes, hvis du har givet dit samtykke til det. Du vil blive bedt om dit udtrykkelige samtykke til brugen af cookies, første gang du tilgår hjemmesiden og applikationerne. Du er desuden berettiget til at anmode om adgang til eller berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger indsamlet ved hjælp af cookies.

De fleste web-browsere er indstillet til automatisk at acceptere brugen af cookies. I langt de fleste tilfælde er der dog mulighed for at ændre i browserens indstillinger, således at brugen af cookies afvises, hvis du foretrækker dette. Du bør kunne finde den nødvendige vejledning i browserens hjælpefunktion.

Alternativt kan du besøge http://www.aboutads.info/choices eller http://www.youronlinechoices.eu/ eller https://www.allaboutcookies.org/. Her finder du nærmere oplysninger om, hvordan du foretager særlige indstillinger på en lang række browsere. Her kan du også finde oplysninger om, hvordan cookies slettes på enheden (inklusiv dem fra dette besøg), ligesom du kan finde mere generelle oplysninger om cookies. 

Du skal dog være opmærksom på, at ændringer i browserindstillingerne eller afvisning af cookies kan medføre, at du ikke får det fulde udbytte af hjemmesiden.

12.5.    Lagring af cookies

Lagringsperioden afhænger af typen af cookie og starter forfra ved hvert nyt besøg på hjemmesiden.

12.6.    Links til andre hjemmesider

12.6.1.    Ferratum’s hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Når Kunden vælger af anvende et sådant link og derved forlader Ferratum’s hjemmeside, vil Ferratum ikke længere have kontrol over hjemmesiden, og nærværende privatlivs- og cookiepolitik vil ikke længere være gældende.
12.6.2.    Ferratum anbefaler, at Kunden udviser forsigtighed og læser den anførte privatlivs- og cookiepolitik på den tilgåede hjemmeside.

13.    Ændring af disse principper

13.1.    Hvis Ferratum ændrer sin Behandling af Personoplysninger, eller hvis der bliver behov for at ændre disse principper i henhold til gældende lovgivning, retspraksis eller retningslinjer, der udstedes af en kompetent myndighed, kan Ferratum til enhver tid ensidigt ændre disse principper. Ferratum vil oplyse dig om sådanne ændringer pr. e-mail med mindst en måneds varsel.

14.    Kontakt os

14.1.    Hvis du har spørgsmål om Ferratums Behandling af dine Personoplysninger, eller hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som Registreret, kan du kontakte os som anført ovenfor.

14.2.    Ferratum har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som du også kan kontakte om dette på følgende e-mailadresse: dpo.dk@ferratum.dk