Lånevilkår

Generelle lånevilkår

Gældende pr. 31.12.2018
 

Ferratum Denmark ApS
Strandvejen 125
2900 Hellerup
CVR.nr. 32 26 33 05
Tlf.nr.: 70 20 10 47
E-mail: kundeservice@ferratum.dk

 

1. Indledning

Følgende udgør de generelle vilkår for optagelse af kredit hos Ferratum Denmark ApS (herefter ”Ferratum”). Ønskes supplerende oplysninger kan du kontakte Ferratum pr. telefon eller e-mail. I øvrigt henvises til vilkårene fastsat i din kreditaftale med Ferratum.

Ferratum kan ændre disse Generelle lånevilkår uden varsel og med øjeblikkelig virkning, hvis ændringerne er til fordel for dig. I modsat fald vil ændringerne ske med tre måneders varsel.

2. Ansøgningsbetingelser og kreditvurdering

Ferratum kan bevilge kredit til dig, der er en fysisk person, er mindst 21 år og myndig, har dansk CPR-nummer og folkeregisteradresse, og som af Ferratum vurderes som kreditværdig. Du må ikke stå i RKI eller Debitor Registret. Det er endvidere en forudsætning for bevilling af en kredit, at du har et åbent mobiltelefonnummer og din egen fungerende e-mail adresse, samt ikke har et udestående lån eller en kredit hos Ferratum eller KVIKAUTOMATEN ApS. Hvis du tidligere har optaget et lån hos KVIKAUTOMATEN ApS, betragtes du ikke som værende en ny kunde hos Ferratum. Du kan sende din kreditansøgning via Ferratums hjemmeside www.ferratum.dk eller via din mobiltelefon. Ferratum bevilger kredit til dig på baggrund af en individuel kreditvurdering. Vurderingen tager udgangspunkt i oplysninger fra dig og fra eksterne oplysningsbureauer, fx Debitor Registret og Experians RKI-register. Endvidere kan Ferratum indhente oplysninger om din kreditværdighed hos andre finansielle institutioner. Ferratum forbeholder sig ret til at afslå din kreditansøgning ud fra en samlet kreditvurdering uden yderligere begrundelse.

Kreditvurdering kan også ske under kreditforholdets løbetid. Såfremt du bevilges en kredit, skal du underskrive din kreditaftale med NemID. Du kan forvente at disponere over det bevilgede kreditbeløb efter 2 bankdage, når beløbet er registreret på din NemKonto af din bank.

3. Produkter og låntyper

Ferratum tilbyder kreditprodukter til private personer. Produkterne varierer i debitorrenter og vilkår. Du kan læse nærmere om de enkelte produkter på Ferratums hjemmeside.

På nuværende tidspunkt tilbyder Ferratum følgende produkter:

  • Ferratum Kredit

3.1 Ferratum Kredit

Med Ferratum Kredit bevilges du kredit på op til 20.000kr. Ferratum kan nedsætte den bevilgede kreditramme, hvis kreditvurderingen af dig ændrer sig, dog aldrig til et beløb, der er lavere end det aktuelle træk på nedsættelsestidspunktet. En eventuel nedsættelse af kreditrammen har virkning fra dagen efter, at du har modtaget meddelelse om nedsættelsen.

Ved Ferratum Kredit får du stillet det bevilgede kreditbeløb til rådighed, hvorefter du kan trække beløb fra kreditten til din NemKonto. Du betaler et gebyr, som fremgår af din kreditaftale, hver gang, at du udnytter din kredit og betaler en månedlig rente til Ferratum. Du kan ikke anmode om at udnytte din Ferratum Kredit med mindre end 500 kr. ad gangen. De første 30 dage efter, at kreditten er stillet til rådighed, er kreditten rentefri. Det betyder, at du ikke skal betale renter på kreditten i de første 30 dage. Derudover pålægges der ikke trækningsgebyr ved første træk på kreditten, hvis det sker indenfor de første 30 dage.

Derudover får du udleveret en separat kreditaftale for din Ferratum Kredit, hvorefter du forpligter dig til at betale minimum 500 kr. eller 12,5% af det udestående beløb, afhængigt af hvilket beløb der er størst. Ønsker du at betale mere af på din kredit, står dette dig frit for. De øvrige vilkår for din Ferratum Kredit fremgår af din kreditaftale med Ferratum.

Den saldo, der indgår i renteberegningen, er bestemt af rentedagen på de beløb, du sætter ind eller hæver på kontoen. Den pålydende rentesats omsættes ved renteberegningen til en dagsrentesats efter et 365/366 dages princip. De daglige rentebeløb opsamles og tilskrives kontoen påtidspunktet for rentetilskrivningen. Renten beregnes og tilskrives månedligt.

Din Ferratum Kredit løber indtil, at den bliver opsagt af en af parterne. Ferratum kan opsige kreditaftalen med to måneders varsel, hvorefter du vil være forpligtet til at indbetale det skyldige beløb.

Ferratum kan derudover på baggrund af objektivt begrundede hensyn standse din mulighed for at hæve på din Ferratum Kredit. Såfremt dette sker, vil du modtage en begrundelse via e-mail.

Ferratum kan opsige din Ferratum Kredit med øjeblikkelig virkning i tilfælde af misligholdelse.

4. Betaling og førtidig indfrielse

Betaling af forfaldne afdrag skal ske via girokort.

I tilfælde af at en betaling ikke kan identificeres som foretaget af dig, anses afdraget for udestående, indtil betalingen identificeres. Du skal betale morarente for den forsinkede betaling, medmindre forholdene ikke skyldes dig.

Du kan til enhver tid tilbagebetale kreditten helt eller delvist før den endelige forfaldsdato i overensstemmelse med kreditaftalelovens regler herom. Din samlede omkostning ved at tilbagebetale kreditten før forfaldsdato kan ikke overstige det oprindelige fakturabeløb til aftalt forfaldsdato. Såfremt du ønsker at tilbagebetale kreditten før forfaldsdato, skal du give Ferratum skriftlig besked herom til adressen angivet øverst i disse betingelser eller pr. e-mail til kundeservice@ferratum.dk.

5. Gebyrer og renter

For Ferratum Kredit gælder de rentesatser, som fremgår af din kreditaftale med Ferratum.

Ferratum opkræver gebyrer i overensstemmelse med rentelovens regler herom for rykkerskrivelser og inkassovarsler, der retmæssigt sendes til dig. Såfremt du ikke foretager rettidig indbetaling af afdrag mv., skal du betale morarenter af det udestående beløb, enten fastsat ved den aftalte debitorrente eller rentesatsen i renteloven. I tilfælde af misligholdelse, er du pligtig at betale omkostninger forbundet med en inddrivelse af dit udestående afdrag.

  1. Ferratum kan med 30 dages varsel ændre gebyrer til ugunst for dig som følge af ændringer i Nationalbankens diskonto eller lignende forhold, som Ferratum ikke har indflydelse på, Ferratum kan derudover sagligt ændre gebyrer, såfremt det følger af følgende forhold, som Ferratum er uden indflydelse på: lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende forhold påfører Ferratum øgede omkostninger til administration el. lign. i forbindelse med gennemførelsen af den service, som gebyret vedrører, eller i forbindelse med services og administration, der ikke hidtil er opkrævet gebyrer for,
  2. dine individuelle forhold gør, at en bestemt handling eller service, som gennemføres i forbindelse med kredittens administration, fordyres væsentligt (fx ændret betalingsmetode, flytning til udlandet, el.lign.), eller
  3. kreditten må ændres som følge af ændringer i lovgivning, myndighedsforanstaltninger eller lignende forhold, der ligger uden for Ferratums kontrol.

Oplysning om ændring af gebyrer sker ved fremsendelse af e-mail eller via Ferratums hjemmeside.

6. Overdragelse

Ferratum er berettiget til at overdrage alle rettigheder og forpligtelser i henhold til kreditaftalen til tredjemand uden dit forudgående samtykke. Du er ikke berettiget til at overdrage dine rettigheder og forpligtelser i henhold til kreditaftalen til tredjemand.

7. Kommunikation

Al korrespondance vedrørende kreditaftalen mellem dig og Ferratum skal foregå skriftligt ved anvendelse af de adresser eller e-mailadresser som er oplyst via kreditansøgningen og den endelige kreditaftale.

Du er forpligtet til straks at informere Ferratum, såfremt der sker ændringer i din adresse, mobiltelefonnummer eller anden information, som du har oplyst ved kreditansøgningen.

8. Registrering og behandling af personoplysninger

Ferratum registrerer som dataansvarlig i henhold til persondataloven dit navn, adresse, CPR-nummer, mobiltelefonnummer, e-mailadresse og låneoplysninger. Dine personoplysninger registreres til brug for administration af kundeforholdet og indhentning af en kreditvurdering.

Ferratum forbeholder sig retten til at videregive personoplysninger til debitorregistre, de ITvirksomheder som bistår Ferratum med deres IT samt selskaber tilhørende samme koncern som Ferratum. Herudover kan videregivelse alene ske, hvis dette er påkrævet ved lov.

Videregivelse til IT-virksomheder sker alene med henblik på intern håndtering af kreditforholdet og er således ikke videregivelse til markedsføring.

Ved din accept af kreditudbetalingen, giver du samtykke til Ferratums registrering, behandling og videregivelse af dine personoplysninger, herunder CPR-nummer til samarbejdspartnere, som er nævnt ovenfor.

Ferratum forbeholder sig ret til at optage samtaler eller på anden måde dokumentere kommunikation med dig. Dette vil blive oplyst til dig, inden samtalen påbegyndes, såfremt det er tilfældet.

Du kan i henhold til persondatalovens regler kræve indsigt i de oplysninger, som Ferratum har indsamlet om dig og behandler.

Ønsker du at klage over Ferratums behandling af persondata/personfølsomme oplysninger, bedes du rette henvendelse til Ferratums dataansvarlige pr. e-mail til dpo.dk@ferratum.dk. Såfremt du ikke er tilfreds med udfaldet heraf, kan du videre rette henvendelse til:

Datatilsynet,
Borgergade 28, 5
1300 København K.

eller pr. e-mail til dt@datatilsynet.dk.

9. Fortrydelse

Du har ret til at fortryde kreditaftalen efter kreditaftalelovens § 19 eller forbrugeraftalelovens § 17. Fortrydelsesfristen er 14 dage, der regnes fra den dag, du indgår aftalen, dvs. den dag du underskriver kreditaftalen, medmindre andet følger af lov.

Ønsker du at udnytte din fortrydelsesret, skal du skriftligt til adressen angivet øverst i disse betingelser eller via email til kundeservice@ferratum.dk have sendt meddelelse herom til Ferratum senest 14 dage efter låneaftalens indgåelse. Senest 30 dage efter at du har sendt meddelelsen til Ferratum om fortrydelse, skal du tilbagebetale det samlede kreditbeløb med tillæg af renter fra udbetalingsdatoen til indfrielse sker, som er trukket fra din Ferratum Kredit. Kreditbeløbet dækker over beløb, der er udnyttet i forhold til den godkendte kreditramme

Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, Grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag med at sende meddelelsen herom.

Fortryder du en kredit, som Ferratum har bevilget, flere gange i løbet af 3 måneder, forbeholder Ferratum sig retten til at spærre for, at du kan få bevilget en ny kredit i en periode på 6 måneder. Dette er et led i arbejdet med at modvirke hvidvaskning af penge.

10. Opsigelse og ændring af låne- eller kreditaftalen

Du kan til enhver tid skriftligt opsige din kreditaftale med Ferratum uden varsel. Ved opsigelse af aftalen forfalder et eventuelt udestående beløb inklusive renter og gebyrer omgående til betaling.

Ferratum kan opsige aftalen med øjeblikkelig virkning i tilfælde af misligholdelse, jf. nedenfor.

Ferratum er berettiget til at ændre lånevilkårene for eksisterende kunder. Eksisterende kunder, som berøres af vilkårsændringer, vil få meddelelse om dette via e-mail vedhæftet opdaterede lånevilkår.

11. Misligholdelse

Foretager du ikke rettidig indbetaling af ydelserne iht. din kreditaftale, herunder renter og gebyrer, anses aftalen for misligholdt.

Ved misligholdelse pålægger Ferratum kreditbeløbet gebyrer samt morarenter efter renteloven, og Ferratum forbeholder sig ret til at pålægge rykkergebyrer på 100 kr. pr. rykker samt evt. inkassogebyr.

Ferratum er i tilfælde af misligholdelse berettiget til at foretage inddrivelse af eller med bistand fra inkassobureau eller anden tredjemand. I så fald afholder du eventuelle omkostninger forbundet hermed.

12. Erstatningsansvar

Ferratum er ikke ansvarlig for tab og skade, der lidessom følge af, at du har angivet unøjagtige eller fejlagtige oplysninger. Ferratum er ej heller ansvarlig for tab forårsaget af forhold, der kan henregnes force majeure.

Derudover er Ferratum ikke ansvarlig for tab og skade som følge af manglende internetforbindelse eller udfald i denne, som medfører, at du ikke kan få adgang til Ferratums hjemmeside. I tillæg hertil er Ferratum heller ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af nedbrud, fejl eller lignende på Ferratums hjemmeside.

Ferratum er ikke ansvarlig for indirekte tab og skade som følge af, at du har benyttet Ferratums hjemmeside eller nogle services på hjemmesiden.

For ethvert andet tab end de ovenfor nævnte kan Ferratum alene ifalde ansvar i henhold til de almindelige erstatningsretlige regler.

13. Tvister

Disse generelle lånevilkår er underlagt dansk ret og skal afgøres ved dansk voldgift.

14. Tilsynsmyndighed

Tilsynsmyndigheden for Ferratum er:

Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby.

Som udlånsvirksomhed er Ferratum endvidere underlagt Finanstilsynets tilsyn for så vidt angår hvidvasklovens område:

Finanstilsynet,
Århusgade 110,
2100 København Ø.

15. Klageadgang

Hvis der opstår en konflikt, kan du rette henvendelse til Ferratum, så du og Ferratum i fællesskab kan forsøge at finde en løsning. Såfremt du fortsat ikke er tilfreds, har du mulighed for at klage til:

Ankenævnet for Finansieringsselskaber
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

eller pr. e-mail til spa@kfst.dk